Početna stranica › Akti škole


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR

Na temelju članka 54.Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ) i članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ) i prethodne suglasnosti Osnivača, Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar je na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine donosi

STATUT
OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR


Preuzmite dokument: STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Bjelovar

Preuzmite .pdf dokument: Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Bjelovar

Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 25.05.2017. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o usvajanju pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova.pdf

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova

Temeljem članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, a vezano za članak 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar na sjednici održanoj dana 25.05. 2017. godine donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
ROBA, USLUGA I RADOVA

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga I radova.pdf

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih

Na temelju čl. 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar (u daljnjem tekstu: Škola), a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 17/07) , Školski odbor na sjednici od 22. prosinca 2016. godine donosi

PRAVILNIK
O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.pdf

Odluka o usvajanju pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih Obrtničke škole Bjelovar

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donio je


ODLUKU
O USVAJANJU PRAVILNIKA O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR

I.
Usvaja se Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih Obrtničke škole Bjelovar.
II.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje:
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih Obrtničke škole Bjelovar usklađen je sa Zakonom o obrazovanju odraslih i provedbenim Pravilnicima vezanim za obrazovanje odraslih polaznika.

Preuzmite .pdf dokument:
Odluka o usvajanju pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.pdf

Izmjene i dopune statuta Obrtničke škole Bjelovar

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14. ) i čl. 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar, nakon dobivene suglasnosti
Bjelovarsko-bilogorske županije (Osnivača), na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR


Preuzmite .pdf dokumente:
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR.pdf
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR.pdf

Statut Obrtničke škole Bjelovar (pročišćeni tekst)

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Statuta Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine utvrdio potpuni tekst Statuta Obrtničke škole Bjelovar.
Potpuni tekst Statuta Obrtničke škole Bjelovar obuhvaća:
-Statut Obrtničke škole Bjelovar od 28. svibnja 2015. godine Klasa: 003-05/15-02/01, Urbroj:2103-66-03-15-5, na koji je Osnivač dao prethodnu suglasnost 04.05.2015. godine ( Klasa: 602-03/15-01/40, Urbroj: 2103-09-15-1 ),
-izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Bjelovar od 29. prosinac 2015,  Klasa: 003-05/15-02/02, Ur.broj: 2103-66-03-15-1. na koje je Osnivač dao suglasnost 14. prosinca 2015. godine, Klasa: 602-03/15-01/40, Urbroj: 2103-09-15-3 i
-izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Bjelovar od 22. kolovoza 2016. godine Klasa: 003-05/16-01/01, Ur.broj: 2103-66-03-16-1 na koje je Osnivač dao suglasnost 29. rujna 2016. Klasa: 602-03/15-01/40, 2103-09-19-6 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Preuzmite .pdf dokumente:
STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR (pročišćeni tekst) - ODLUKA.pdf
STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR (pročišćeni tekst).pdf

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Na temelju odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105./97.,64./2000.  i 65./2009.), članka 17. I 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvana arhiva (NN br. 63./2004. i 106./2007.), članka 11. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90./2002.), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124./2014. i 115./2015.)  te članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar- pročišćeni tekst, Školski odbor na sjednici održanoj   31. ožujka 2016. godine donio je

Pravilnik
o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Preuzmite .pdf dokument:
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.pdf

Poseban popis gradiva Obrtničke škole Bjelovar

Preuzmite .pdf dokument:
Poseban popis gradiva Obrtničke škole Bjelovar.pdf

Statut Obrtničke škole Bjelovar (pročišćeni tekst)

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Statuta Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015. godine utvrdio pročišćeni tekst Statuta Obrtničke škole Bjelovar.
Pročišćeni tekst Statuta Obrtničke škole Bjelovar obuhvaća:
Statut Obrtničke škole Bjelovar od 28. svibnja 2015. godine Klasa: 003-05/15-02/01, Urbroj:2103-66-03-15-5, na koji je Osnivač dao prethodnu suglasnost 04.05.2015. godine ( Klasa: 602-03/15-01/40, Urbroj: 2103-09-15-1 ) i
izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Bjelovar od 03. prosinac 2015,  Klasa: 003-05/15-02/02, Ur.broj: 2103-66-03-15-1. na koje je Osnivač dao suglasnost 14. prosinca 2015. godine, Klasa: 602-03/15-01/40, Urbroj: 2103-09-15-3 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR
(pročišćeni tekst)


Preuzmite .pdf dokument: STATUT OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR (pročišćeni tekst).pdf

Izmjene i dopune statuta Obrtničke škole Bjelovar

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14. ) i čl. 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar nakon prethodne suglasnosti Osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015. donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR


Preuzmite .pdf dokument:
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA.pdf
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR.pdf

Klasifikacijske oznake

Preuzmite .pdf dokument: PLAN DOSJEA 605-05 U 2016.pdf
Preuzmite .pdf dokument: PLAN DOSJEA 602-07 ZA 2016.pdf
Preuzmite .pdf dokument: PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2016.pdf

Na temelju ĉlanka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju («Narodne novine» br. 7/09.), a sukladno Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojĉanim oznakama stvaralaca i primalaca akata («Narodne novine» br. 38/88.), Ravnatelj Obrtniĉke škole Bjelovar na temelju ĉlanka 92. Statuta Obrtniĉke škole Bjelovar donosi “Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata”.

Pravilnik o radu 2015.

Preuzmite .pdf dokument: PRAVILNIK O RADU 2015.pdf

Na temelju članka 70. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, a u svezi s člankom 26. i 27. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) Školski odbor,  na prijedlog ravnatelja i nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom u funkciji radničkog vijeća,  na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi “Pravilnik o radu”.

Statut Obrtničke škole Bjelovar 2015.

Preuzmite .pdf dokument: STATUT OBRTNIĈKE ŠKOLE BJELOVAR 2015.pdf

Ovim se Statutom utvrđuje status, naziv i sjedište Škole, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i obveze učenika nastavnika i roditelja, nadzor i javnost rada Škole, imovina te druga pitanja od značenja za djelatnost i poslovanje Obrtničke škole Bjelovar ( u daljnjem tekstu: Škola).Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…