Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju 12.12.2018. godine i poništenju dijela natječaja

Po natječaju od 12.12.2018. godine za nastavnika hrvatskog jezika, određeno ( zamjena) izabrana je Mateja Ištok, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti.
Za radna mjesta nastavnika praktične nastave iz strojarske skupine predmeta i stručni suradnik knjižničar - nisu izabrani kandidati.

Ovdje možete preuzeti dokument:
Odluka o neizboru kandidata - Knjižnjičar.pdf
Odluka o neizboru kandidata - Praktična nastava.pdf

Obavijest

Učenički servis neće raditi od 24. 12.2018. - 01.01.2019. godine.
Za sve informacije javiti se na e- mail: os@ss-obrtnicka-bj.skole.hr

Odluka o poništenju dijela natječaja

Odluka o poništenju dijela natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog 12.12.2018. godine.

Ovdje možete preuzeti dokument:
Odluka o poništenju dijela natječaja.pdf

Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora

Dana 27. prosinca 2018. godine / četvrtak / s početkom u 10,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 24. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 23. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 23. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 27. studenog 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 23. sjednice Školskog odbora.pdf

Natječaj za popunu radnog mjestaj

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

2. Nastavnik/ica hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme - 2,5 sati neposrednog odgojno - obrazovnog rada tjedno, na određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
4. Stručni/a suradnik/ica knjižničar/ka - puno radno vrijeme - određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Hrvatski jezik.pdf
Obrazac PR - Praktična nastava.pdf
Obrazac PR - Knjižničar.pdf

Poziv na 23. sjednicu Školskog odbora

Dana 27. studenog 2018. godine / utorak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 23. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 23. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 30. listopada 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora.pdf

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. Stručni suradnik pedagog/pedagoginja - puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje.pdf

Rad redovitih učenika

Rad redovitih učenika moguć je isključivo tijekom ZIMSKOG, PROLJETNOG I LJETNOG ODMORA , koji je propisan Odlukom ministra znanosti i obrazovanja , a koji je za školsku godinu 2018/19. određen:

ZIMSKI ODMOR: od 24.12.2018. do 11.01.2019.
PROLJETNI ODMOR: od 18.04.2019. do 26.04.2019.
LJETNI ODMOR: od 17.06.2019. do 31.08.2019.

Učlanjenje je moguće obaviti tijekom čitave školske godine uz priložene potrebne dokumente ( potvrda o statusu redovitog učenika, preslika učenikova dokumenta koji sadrži OIB, preslika osobne iskaznice roditelja koji daje suglasnost-za maloljetne učenike, popunjeni obrazac-opći podaci o učeniku i suglasnost, deset kuna za člansku iskaznicu, kopija kartice ili ugovora o otvorenom tekućem ili žiro računu u banci koji mora glasiti na učenika ).

Ukoliko je dokumentacija nepotpuna,nećemo vršiti učlanjenje.

Za izdavanje ugovora potrebno je dostaviti u Učenički servis:
- člansku iskaznicu
- popunjeni obrazac evidencijski list i uputnica od strane poslodavca
- kopiju tekućeg ili žiro računa
Bez navedenih popunjenoga obrasca ugovor nećemo izdati.

UGOVORE NE IZDAJEMO RETROAKTIVNO ( UNAZAD ).
Ugovor sklapa maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

Poslodavac odnosno učenik dužan je Učeničkom servisu izvršiti povrat izdanoga ugovora u roku od tri dana kada je učenik trebao stupiti na rad, a iz nekog razloga je to otkazao, u suprotnom će Učenički servis brisati iz evidencije učenika i poslodavca i biti će im onemogućeno korištenje usluga Učeničkog servisa.

ISPLATA ZARADE UČENIKU
Za isplatu zarade učeniku potrebno je dostaviti pravilno popunjen ugovor ( potpisan od strane učenika, roditelj/skrbnika i potpisan i ovjeren od stane naručitelja posla /poslodavca sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika).
Isplata se može izvršiti samo na žiro ili tekući račun učenika nakon što poslodavac doznači sredstva na račun Učeničkog servisa prema ispostavljenom računu.
Zarada nije oporeziva porezom na dohodak do iznosa 60.600 kuna godišnje ( čl. 55 stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak ).

Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima.
Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:
-poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%
-poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%.
Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.

Naknada za posredovanje se naplaćuje u iznosu 10% od iznosa učenikove zarade ( prema Pravilniku o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem).

Zakonske odredbe vezane uz rad redovitog učenika:
Maloljetni redoviti učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu, Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati.
PRAVILNIK O OBAVLJANJU DJELATNOSTI U SVEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM:

2. Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika
Članak 9.

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednjoškolske ustanove u smislu ovoga Pravilnika je:
1) obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje
2) vođenje očevidnika učenika-članova i obavljenih posredovanja
3) obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja i
4) isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Članak 10.

Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove moraju imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora.

Članak 12.

(1) O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv: »Ugovor o povremenom radu redovitog učenika« (u daljnjem tekstu: ugovor).
(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati broj pod kojim su srednjoškolske ustanove upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.
(4) Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka.

Članak 13.

(1) Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno.
(2) Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.

Članak 14.

(1) Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta, ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.
(2) Između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.
(3) Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

Članak 15.

Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro.

Članak 17.

(1) Srednjoškolske ustanove prije početka rada učeniku uručuju ugovor iz članka 12. ovoga Pravilnika.
(2) Naručitelj je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.
(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka za srednjoškolske ustanove je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:
1) zarade za obavljeni rad redovitog učenika
2) doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima i
3) naknade za srednjoškolske ustanove koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade.
(4) Naknada iz stavka 3. točke 3. ovoga članka može se naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda u srednjoškolskim ustanovama.

PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK:

Članak 3.

(1) Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:
1) štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima utvrđenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio
2) poslove, postupke i rad utvrđene u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
(2) Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:
1) koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada
2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem
3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.
(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.
(4) U okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

Članak 4.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.
PRAVILNIK O OSLOVIMA NA KOJIMA MALOLJETNIK MOŽE RADITI I AKTIVNOSTIMA U KOJIMA SMIJE SUDJELOVATI:
1. Poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova

Članak 2.

(1) Maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).
(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1).
(2) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen.

Trajanje odmora učenika u školskoj godini 2018/19.

Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa propisuje trajanje odmora učenika. Zimski praznici u šk. god. 2018/19. traju od 24.12.2018. do 11.01.2019.g., proljetni od 18.04.2019.g. do 26.04. 2019.g., a ljetni praznici počinju 17.06.2018. g. osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Poziv na 22. sjednicu Školskog odbora

Dana 30. listopada 2018. godine / utorak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 22. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 22. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 21. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 21. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 27. rujna 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 21. sjednice Školskog odbora.pdf

Odluka o poništenju dijela natječaja

Odluka o poništenju dijela natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog 15.10.2018. godine.

Ovdje možete preuzeti dokument:
Odluka o poništenju dijela natječaja.pdf

Natječaj za popunu radnog mjestaj

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, nepuno radno vrijeme - 2 sata neposrednog odgojnog - obrazovnog rada tjedno, na određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.
2. Nastavnik/ica hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme - 11,5 sati neposrednog odgojnog - obrazovnog rada tjedno, na određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojna skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojna skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Engleski jezik.pdf
Obrazac PR - Hrvatski jezik.pdf
Obrazac PR - Praktična nastava.pdf


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…