Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Obavijest

Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu sa ljetnog roka 2018. godine , polaznici mogu podići u tajništvu škole svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.

Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora

Dana 27. rujna 2018. godine / četvrtak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 21. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 03. rujna 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora.pdf

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom 22.08.2018. godine

Po natječaju od 22.08.2018. godine za stručnog komunikacijskog posrednika izabrana je Davorka Rivić.

Prijave učenika za polaganje pomoćničkog ispita

Prijave učenika za polaganje pomoćničkog ispita bit će od 10. do 14. 09. 2018. god. od 8 do 14 sati.

Prijavnice se kupuju u knjižari i potrebna je preslika svjedodžbe o završnome radu.

Stipendiranje učenika

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018. godinu.

Stipendija za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ ne produžuje se, odnosno potrebno se je za svaku novu školsku godinu ponovno javiti se na Otvoreni javni poziv.

Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis tražene dokumentacije, dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Ovdje možete preuzeti dokumente:
Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Obrazac 1 - Podaci o sudionicima
Obrazac 2 - Podaci nakon završetka aktivnosti
Projekt stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora

Dana 03. rujna 2018. godine / ponedjeljak / s početkom u 14,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 20. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 19. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 19. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 24. kolovoza 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 19. sjednice Školskog odbora.pdf

Poziv na 19. sjednicu Školskog odbora

Dana 24. kolovoza 2018. godine / petak / s početkom u 10,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 19. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 19. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 18. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 18. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 28. lipnja 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 18. sjednice Školskog odbora.pdf

Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora

Dana 28. lipnja 2018. godine / četvrtak / s početkom u 10,00 sati u uredu ravnatelja, održat će se 18. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar.

Preuzmite .pdf dokument:
Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora.pdf

Zaključci sa 17. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 17. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole Bjelovar održane 6. lipnja 2018.godine.

Preuzmite .pdf dokument:
Zaključci sa 17. sjednice Školskog odbora.pdf

Raspored dolazaka učenika prvi dan nastave 3. rujna 2018. godine

PRVI RAZREDI U 8 SATI
1A UČIONICA BR. 12 RAZREDNIK BALENOVIĆ S.
1B UČIONICA BR.  RAZREDNIK
1C UČIONICA BR. 9 RAZREDNIK ŠUPIĆ
1D UČIONICA BR. 8 RAZREDNIK TUDIĆ
1E UČIONICA BR. 13 RAZREDNIK PETROVIĆ
1F UČIONICA BR. 11 RAZREDNIK PINTAR

DRUGI I TREĆI RAZREDI U 10 SATI
2A UČIONICA BR. 9 RAZREDNIK BARBIR
2B UČIONICA BR. 24 RAZREDNIK HAIĆ
2C UČIONICA BR. 12 RAZREDNIK IVKOVIĆ
2E UČIONICA BR. 8 RAZREDNIK NOVOTNI
2F UČIONICA BR. 23 RAZREDNIK BLAŽEKOVIĆ
3A UČIONICA BR. 10 RAZREDNIK ŠOŠKI
3C UČIONICA BR. 11 RAZREDNIK BAMBIĆ
3E UČIONICA BR. 13 RAZREDNIK BALENOVIĆ T.
3F UČIONICA BR. 14 RAZREDNIK DUŠIĆ

NATJEČAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova stručno komunikacijskog posrednika/ce

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 , 7/17 i 68/18) i sukladno uvjetima projekta „Uz potporu sve je moguće, faza III“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020,  Obrtnička škola Bjelovar objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova stručno komunikacijskog posrednika/ce


Broj traženih osoba: jedan  stručno komunikacijski posrednik/ca u nastavi , nepuno radno vrijeme do 32 sata tjedno

Mjesto rada: Obrtnička škola Bjelovar
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018/2019.
Prijevoz: djelomično

POSEBNI UVJETI
- Punoljetnost
- minimalno srednjoškolsko obrazovanje
- da kandida/kinja nije pravomoćno osuđen za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj i da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti i sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- znanje hrvatskog znakovnog jezika
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA
Osnovna zadaća stručno komunikacijskog posrednika/ce je pružanje komunikacijske potpore gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik/ca, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom/com u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku/ci prema uputama učitelja/nastavnika. Pomaganje učeniku/ci pri upotrebi radnih materijala i korištenje udžbenika.

PRIJAVA NA NATJEČAJ
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. životopis
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
3. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdan za vrijeme trajanja natječaja (preslika)
4. potvrdu o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika

Nije potrebno dostavljati original dokumente, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju kao i original potvrdu o nekažnjavanju izdanu na dan sklapanja ugovora.

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

Sa stručno komunikacijskim posrednikom/com, škola će sklopit pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Natječaj će bit objavljen 22.08.2018.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 24, 43000 BJELOVAR, s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način u istom roku.


Objavljeno:
1.  Web stranice škole
2.  Zavod za zapošljavanje
3.  Oglasna ploča škole


Ravnatelj škole:
Branko Cvetković, dipl.ing.

 

 

Obavijest

Upisani učenici u jesenskom roku trebaju dostaviti u školu upisnicu, liječničku svjedodžbu i ugovor 31. 08. 2018. od 9 do 13 sati.


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…