Početna stranica › Natječaji


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme - 10 sata neposrednog odgojno obrazovnog rada, na određeno - zamjena, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Njemački jezik.pdf

Obavijest o izboru po natječaju

Po natječaju od 25.10. 2017. godine za popunu radnog mjesta nastavnika engleskog jezika , nepuno radno vrijeme, na određeno ( zamjena) izabrana je Suzana Cug, dipl. ekonomistica. Natječaj će se ponoviti u roku pet mjeseci jer kandidatkinja ne ispunjava uvjete iz natječaja.

NATJEČAJ za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova stručno komunikacijskog posrednika

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova
STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA/CE

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za zapošljavanje.pdf
Obrazac PR - Stručno komunikacijski posrednik.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, nepuno radno vrijeme - 3 sata neposrednog odgojno obrazovnog rada na određeno - zamjena, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Engleski jezik.pdf

Rezultati natječaja

Po natječaju od 15. 09.2017. izabrani su ovi kandidati:

1. Jurica Korade, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i magistar informacijskih znanosti na radno mjesto nastavnika engleskog jezika – određeno, puno radno vrijeme (zamjena);

​2. ​Matej Bošnjak, ing. mehatronike, na radno mjesto nastavnika praktične nastave strojarske skupine predmeta, na određeno do zapošljavanja temeljem natječaja po dobivenoj suglasnosti MZO-a, puno radno vrijeme;

​3. ​Andrea Tomašek, magistra inženjerka kemijskog inženjerstva, na mjesto nastavnika kemijsko tehnologijske skupine predmeta, određeno - do zapošljavanja temeljem natječaja po dobivenoj suglasnosti MZO-a,, nepuno radno vrijeme;

4. Petra Kupsjak, magistra pedagogije, na mjesto stručnog suradnika pedagoga, određeno , puno radno vrijeme ( zamjena).

Pomoćnici u nastavi

OBAVIJEST o izboru kandidata po raspisanom natječaju za pomoćnika u nastavi od 25.08. 2017. - izbrana je Mirjana Požežanac.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, puno radno vrijeme, na određeno - zamjena, jedan izvršitelj.
2. Nastavnik/ica njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), na određeno - zamjena.
3. Stručni/a suradnik/ica pedagog/inja, puno radno vrijeme, određeno - zamjena.
4. Nastavnik/ica praktične nastave (strojarska skupina predmeta), puno radno vrijeme, određeno do raspisivanja natječaja temeljem suglasnosti MZO-a.
5. Nastavnik/ica kemijsko tehnologijske skupine predmeta, nepuno radno vrijeme, (10 sati nastave tjedno) na određeno do raspisivanja natječaja i zapošljavanja po dobivenoj suglasnosti MZO-a..

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Engleski jezik.pdf
Obrazac PR - Njemački jezik.pdf
Obrazac PR - Pedagog.pdf
Obrazac PR - Praktična nastava.pdf
Obrazac PR - Kemijsko tehnologijska skupina predmeta.pdf

Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2017./18.

Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, raspisuje

NATJEČAJ
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2017./18.

A.) Program za stjecanje srednje stručne spreme
Izbor zanimanja:
a) automehaničar
b) mehaničar poljoprivredne mehanizacije
c) vodoinstalater
d) plinoinstalater
e) bravar
f) strojobravar
g) autolimar
h) autolakirer
i) elektroinstalater
j) autoelektričar
k) tokar
l) alatničar
m) elektromehaničar
n) instalater grijanja i klimatizacije
o) limar
p) finomehaničar
q) soboslikar-ličilac

Uvjeti upisa:
- završena osmogodišnja škola
- rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
- domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
- ugovor o naukovanju
- liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
- zamolba


B.) Program prekvalifikacije:
za zanimanja navedena pod točkom A.
Uvjeti upisa:
a. završena srednja stručna sprema
b. rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
c. domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
d. ugovor o naukovanju
e. liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
f. zamolba

C.) program osposobljavanja
Izbor zanimanja:
a) rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina
b) zavarivač plinskim postupkom
c) zavarivač REL postupkom
d) zavarivač TIG postupkom
e) zavarivač MIG-MAG postupkom

Uvjeti upisa:
-  navršenih 18 godina života i završena srednja stručna sprema ili osmogodišnja škola
-  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
-  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
-  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
-  zamolba

Natječaj će biti objavljen u „Bjelovarcu“ i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područna služba Bjelovar, te na web stranicama škole, a biti će otvoren 15 dana od dana objave.
Dokumentacija se predaje u tajništvu Škole ili na gornju adresu s naznakom „Za natječaj“.
Telefon za informacije 043/244-722.

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2017./18.

Natječaj za pomoćnika u nastavi

Obrtnička škola Bjelovar objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Natječaj je otvoren od 25.08. do 04.09.2017. godine.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za pomoćnika u nastavi.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, puno radno vrijeme, na određeno- zamjena za bolovanje, jedan izvršitelj.

Napomene:
Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13, 152/14, 7/17)  i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenje o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu moraju biti dostavljeni originali dokumenata na uvid.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Tel.: 043/244-722, 244-723

Natječaj će biti objavljen 15. 05.2017. godine i biti će otvoren do 23.05.2017. godine.


Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica praktične nastave (strojarska skupina predmeta), puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf

Rezultati natječaja

Po natječaju objavljenom 10.01.2017. na web stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i Obrtničke škole Bjelovar, za popunu radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), puno radno vrijeme izabrana je Petra Kupsjak, magistra pedagogije i magistra etnologije, a za popunu radnog mjesta nastavnika strojarske skupine predmeta i organizacije i vođenja praktične nastave učenika izvan škole, na neodređeno, puno radno vrijeme, izabran je Vjekoslav Marković, diplomirani inženjer strojarstva.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica strojarske skupine predmeta i organizacije i praćenja učenika na praktičnoj nastavi izvan škole, puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.
2. Stručni/na suradnik/ica pedagog/inja, puno radno vrijeme, na određeno - zamjena za roditeljski dopust, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR NASTAVNIK STROJARSKE SK PR.pdf
Obrazac PR PEDAGOG.pdf

Rezultati natječaja

Po natječaju od 09.12.2016. godine za radno mjesto nastavnika kemijsko tehnologijske skupine predmeta ( predmeti: crtanje s osnovama obojenja i tehnologija zanimanja), nepuno radno vrijeme , na određeno do 31. kolovoza 2017. izabrana je Andrea Tomašek, magistra inženjerka kemijskog inženjerstva sa stečenim pedagoškim kompetencijama.

Odluka o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta

Temeljem članka 92. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, ravnatelj škole dana 08. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica kemijsko tehnologijske skupine predmeta (predmeti: crtanje s osnovama obojenja i tehnologija zanimanja), nepotpuno radno vrijeme - 4 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti odluku:
Odluka o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta.pdfKlub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…