Početna stranica › Natječaji


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Natječaj za pomoćnika u nastavi

Obrtnička škola Bjelovar objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Natječaj je otvoren od 25.08. do 04.09.2017. godine.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za pomoćnika u nastavi.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica engleskog jezika, puno radno vrijeme, na određeno- zamjena za bolovanje, jedan izvršitelj.

Napomene:
Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13, 152/14, 7/17)  i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o stručnoj spremi), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenje o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu moraju biti dostavljeni originali dokumenata na uvid.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Tel.: 043/244-722, 244-723

Natječaj će biti objavljen 15. 05.2017. godine i biti će otvoren do 23.05.2017. godine.


Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica praktične nastave (strojarska skupina predmeta), puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR.pdf

Rezultati natječaja

Po natječaju objavljenom 10.01.2017. na web stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i Obrtničke škole Bjelovar, za popunu radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), puno radno vrijeme izabrana je Petra Kupsjak, magistra pedagogije i magistra etnologije, a za popunu radnog mjesta nastavnika strojarske skupine predmeta i organizacije i vođenja praktične nastave učenika izvan škole, na neodređeno, puno radno vrijeme, izabran je Vjekoslav Marković, diplomirani inženjer strojarstva.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica strojarske skupine predmeta i organizacije i praćenja učenika na praktičnoj nastavi izvan škole, puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.
2. Stručni/na suradnik/ica pedagog/inja, puno radno vrijeme, na određeno - zamjena za roditeljski dopust, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR NASTAVNIK STROJARSKE SK PR.pdf
Obrazac PR PEDAGOG.pdf

Rezultati natječaja

Po natječaju od 09.12.2016. godine za radno mjesto nastavnika kemijsko tehnologijske skupine predmeta ( predmeti: crtanje s osnovama obojenja i tehnologija zanimanja), nepuno radno vrijeme , na određeno do 31. kolovoza 2017. izabrana je Andrea Tomašek, magistra inženjerka kemijskog inženjerstva sa stečenim pedagoškim kompetencijama.

Odluka o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta

Temeljem članka 92. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, ravnatelj škole dana 08. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik/ica kemijsko tehnologijske skupine predmeta (predmeti: crtanje s osnovama obojenja i tehnologija zanimanja), nepotpuno radno vrijeme - 4 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti odluku:
Odluka o objavljivanju potrebe za popunu radnog mjesta.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika praktične nastave

Po raspisanom natječaju od 26. 10.2016. godine za radno mjesto nastavnika praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ) izabran je Matej Bošnjak, bacc.ing. mehatronike.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnika/ica praktične nastave (strojarske skupine predmeta), puno radno vrijeme, na neodređeno, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta.pdf

ISPRAVAK NATJEČAJA za popunu radnog mjesta

Ispravlja se natječaj za popunu radnih mjesta objavljen 20.10.2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Obrtničke škole Bjelovar te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Natječaj se ispravlja u dijelu koji se odnosi na trajanje radnog odnosa za radno mjesto pod točkom 3. tako da sada glasi:
3. Nastavnika/ica kemijsko tehnološke skupine predmeta (predmeti: crtanje s osnovama obojenja, tehnologija zanimanja, tehnološke vježbe), nepotpuno radno vrijeme - 7 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine.

U ostalom dijelu Natječaj ostaje neizmijenjen.

Ovdje možete preuzeti dokument ispravka natječaja:
ISPRAVAK NATJEČAJA za popunu radnih mjesta.pdf

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Stručni/na suradnik/ca školski/a knjižničar/ka
2. Nastavnik/ca hrvatskog jezika
3. Nastavnika/ca kemijsko tehnološke skupine predmeta

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta pomagača u nastavi

Po raspisanom natječaju od 29.09.2016. godine za radno mjesto pomagača u nastavi, na određeno vrijeme izabrana je Mirjana Požežanac.

NATJEČAJ za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomagača u nastavi

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
NATJEČAJ za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomagača u nastavi.pdf

NATJEČAJ za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2016./17.

Natječaj će biti otvoren od 22. rujna 2016. godine do 07. 10.2016. godine.

Ovdje možete preuzeti dokument natječaja:
Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2016./17.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta pomoćnika/ice u nastavi

Obavještavamo Vas da je po natječaju za popunu radnog mjesta pomoćnika/ice u nastavi,  nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme – do 30. lipnja 2017. godine, izabrana Davorka Rivić.


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…