Početna stranica › Učenički servis - Obrasci


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Školski projekt - tjedan zdravlja „Budi zdrav““

Školski projekt - Tjedan zdravlja “Budi zdrav” planira se održati tijekom mjeseca svibnja 2021. godine ovisno…

Zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika


Obrtnička škola Bjelovar kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Kl: UP/I-102-02/14-01/03, Ur. broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. g. obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Obrtnička škola Bjelovar može posredovati za zapošljavanje svojih redovnih učenika i redovnih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji temeljem sklopljenih sporazuma.

Posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika:

Maloljetni učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim:

 •  Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19.):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html ,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2877.html ,

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1940.html  

 • Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN, br. 28/19.):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_591.html

 • Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik ( NN broj: 89/15, 94/16, 109/19):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_89_1742.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_94_1998.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_109_2194.html

 • Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN br. 62/10.):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_62_1979.html

 Sukladno navedenim zakonskim propisima:

 • puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno,
 • maloljetni redovni učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor od najmanje 30 minuta, između dva uzastopna radna dana ima pravo na dnevni odmor od najmanje 14 sati neprekidno i ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno,
 • zabranjen je noćni rad maloljetnicima u vremenu od 20 sati uvečer i 6 sati prije podne,
 • zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovi koji su utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa u povećanom trajanju sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („NN“, br. 5/84.) i Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („NN“, br. 71/99, 46/07, 41/08),
 • zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje …,
 • zabranjen je rad na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima kao i na drugim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudorednost maloljetnika.

Sukladno čl. 2. Pravilnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izdaje poslodavac sukladno čl. 3. istog Pravilnika.

Ostali uvjeti za povremeni rad redovnih učenika:

 • Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
 • Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
 • Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 94. Zakona o radu.
 • Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
 • Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
 • Naknada za posrednika u visini od 10% od iznosa učenikove zarade može se naplatiti samo od naručitelja (poslodavca) i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda.
 • Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro/tekućih računa.
 • Ukoliko učenik ostvari tijekom kalendarske godine primitak u iznosu većem od 15.000,00 kn       ne može biti više uzdržavani član roditelja, odnosno roditelj ne može koristiti poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana.
 • Ukoliko učenik ostvari primitak iznad 60.600,00 kn godišnje, na razliku iznad 60.600,00 kn se zaračunava porez i prirez u skladu sa poreznim propisima.

 

 O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…