Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2017.

Dana 26. travnja 2017. godine, Obrtnička škola proslavila je dan škole. Kako bi što upečatljivije proslavili svoj…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2015./16..

Mario Milican bio je učenik 2. a razreda Obrtničke škole Bjelovar, zanimanje automehaničar. Prvi razred završio…

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

2. Nastavnik/ica hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme - 19,5 sati neposrednog odgojno - obrazovnog rada tjedno, na određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
3. Nastavnik praktične nastave ( strojarska skupina predmeta ), puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.
4. Stručni/a suradnik/ica knjižničar/ka - puno radno vrijeme - određeno - zamjena - do povratka na rad odsutne radnice, jedan izvršitelj.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj za popunu radnog mjesta.pdf
Obrazac PR - Hrvatski jezik.pdf
Obrazac PR - Praktična nastava.pdf
Obrazac PR - Knjižničar.pdf

Natječaj za radna mjesta

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) , Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

1.  Pomoćnik/ica u nastavi -3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme-do kraja nastavne godine 2015./16, odnosno 10.06.2016., na nepuno radno vrijeme ( 34 sati tjedno)
2.  Stručni komunikacijski posrednik/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2015./16, odnosno 10.06.2016., na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi je potrebno priložiti:
    - životopis ( vlastoručno potpisan),
    - domovnicu,
    - dokaz o završenom stupnju stručne spreme,
    - kandidat za stručno komunikacijskog posrednika/ice treba dostaviti i potvrdu o   stečenom znanju znakovnog jezika,
    - elektronički zapis o stažu osiguranja sa HZMO-a
    - uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci-preslike;
Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu mora biti dostavljen original dokumenata o stručnoj spremi na uvid.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je dostaviti dokaz o istom.
Potrebna razina obrazovanja: stečena srednja četverogodišnja škola, viša ili visoka sprema.
Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Obrtničke škole Bjelovar.
Prijave se šalju na adresu škole: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, s naznakom „za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni na jednak način pod jednakim uvjetima.

Natječaj će biti objavljen 08.09.2015. i biti će otvoren do 16.09.2015.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
Natječaj
Odlika o raspisivanju natječaja

Natječaj za radna mjesta

Temeljem odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) i Statuta Obrtničke škole Bjelovar, ravnatelj Obrtničke škole Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu slijedećih radnih mjesta

  1. Nastavnik/ca tehnologije zanimanja i tehnoloških vježbi-nepuno radno vrijeme: 6 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme;
  2. Nastavnik/ca engleskog jezika, nepuno radno vrijeme: 6 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine.
  3. Nastavnik/ca hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme: 3 sata nastave tjedno,  na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine;
  4. Nastavnik/ca elektrotehničke skupine predmeta, nepuna satnica : 3 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine.
  5. Nastavnik/ca strojarske skupine predmeta, nepuno radno vrijeme: 16 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.
  6. Nastavnik/ca politike i gospodarstva, nepuno radno vrijeme: 3 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.

Svi kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/80), a uz zamolbu za zaposlenje obavezno moraju dostaviti životopis, originale ili ovjerene kopije domovnice, diplome (dokaz o stručnoj spremi), potvrde o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenja o ne kažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren osam dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Tel.: 043/244-722, 244-723.

Objavljeno: 14.10.2011.Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…


O povijesti škole

Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…