Početna stranica › Obrtnička škola Bjelovar


CARDS 2003

CARDS 2003

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva…

Dan škole 2014.

Dana 30. travnja 2014. godine Obrtnička škola Bjelovar proslavila je svoj dan. Tog dana održala su se brojna predavanja,…

Dobitnici nagrada i priznanja Fonda „Boža Tvrtković“ u šk. god. 2013./14.

3. c razred pohađala su 22 učenika koji su se obrazovali za tri zanimanja: elektroničar-mehaničar, elektroinstalater…

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar

Obrtnička škola je trogodišnja škola za zanimanja u području rada strojarstvo, elektrotehnika i ostale usluge.

Na linku dolje možete preuzeti školski kurikulum:
ŠKOLSKI KURIKULUM.pdf
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2014./2015.pdf

 

“Obrazovanje je u srcu razvitka i pojedinca i zajednica. Njegovo je poslanstvo omogućiti svakome od nas, bez iznimke i u potpunosti, razviti sve naše talente i ostvariti naš stvaralački potencijal, uključujući i odgovornost za vlastite živote i postignuća osobnih ciljeva.”

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. Stručni suradnik /ca knjižničar/ka - puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika - nepuno radno vrijeme ( 17 sati nastave tjedno), na neodređeno, jedan izvršitelj
3. Nastavnik/ca politike i gospodarstva - nepuno radno vrijeme ( 4 sata nastave tjedno), na određeno do 31. kolovoza 2015. godine, jedan izvršitelj
4. Nastavnik/ca praktične nastave ( strojarska skupina predmeta) – puno radno vrijeme, na neodređeno, dva izvršitelja

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i nastavnim planovima i programima za odgovarajuće područje.
Prijavi je potrebno priložiti :
- životopis,
- preslike dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme,
- potvrdu o položenim pedagoškim psihološkim kompetencijama
- domovnice,
- elektroničkog zapisa o radnom stažu,
- uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju.
Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu moraju biti dostavljeni originali dokumenata na uvid.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 16.4.2015.

Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
ODLUKA o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

 

Obavijest – pomoćnički ispit

Pisani dio pomoćničkog ispita održati će se 11.ožujka 2015. godine u 09,00 sati.

Obavijest za učenike koji su položili pomoćnički ispit

Učenici koji su položili pomoćnički ispit u jesenskom roku mogu podići UVJERENJE o položenom pomoćničkom ispitu u tajništvu škole svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati​.

Obrana završnih radova u zimskom ispitnom roku

Obrana završnog rada u zimskom ispitnom roku odvijat će se prema slijedećem rasporedu:

Zanimanje automehaničar - 30.01.2015
  AC Rajković: ispit će se održati u 8 sati
Automehaničarski obrt Vlado Valuh: ispit će se održati u 9 sati.
Zanimanje zavarivač - 04.02.2015
  Obrtnička škola Bjelovar, u 9 sati
Zanimanje bravar - 04.02.2015
  Obrtnička škola Bjelovar, u 9,30 sati
Zanimanje elektroničar-mehaničar - 30.01.2015
  Obrtnička škola Bjelovar, u 9 sati

Prijava pomoćničkog ispita bit će 16.02.2015 do 12 sati

 

Financijski plan za 2015. godinu

Ovdje možete preuzeti dokumente:
Financijski plan za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu po izvorima
Plan sa procjenama za 2015. po izvorima
Rebalans financijskog plana za 2014. godinu
Rebalans financijskog plana za 2014. po izvorima
Odluka o usvajanju financijskog plana za 2015. godinu
Odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2014.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

1. nastavnik/ca njemačkog jezika, jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme 17 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme (do zapošljavanja po dobivanju suglasnosti MZOS-a)

2. nastavnika/ce politike i gospodarstva, jedan izvršitelj, nepuno radno vrijeme 4 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme (do zapošljavanja po dobivanju suglasnosti MZOS-a)

3. nastavnika/ce praktične nastave strojarske skupine predmeta, jedan izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (do zapošljavanja po dobivanju suglasnosti MZOS-a)

4. nastavnika/ce praktične nastave strojarske skupine predmeta, jedan izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (do zapošljavanja po dobivanju suglasnosti MZOS-a)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99) te nastavnim planovima i programima odgovarajućeg nastavnog područja.

Prijavi je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, diplomu (dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme), potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) - preslike, neovjerene.

Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu moraju biti dostavljeni originali dokumenata na uvid.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni na jednak način pod jednakim uvjetima.

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje, a nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Tel.: 043/244-722, 244-723.

Natječaj je objavljen 24.12.2014.  godine.

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Na temelju članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 94/13.) i članka 72. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, a sukladno Odluci od 08. prosinca 2014. godine Školski odbor Obrtničke škole Bjelovar raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Uvjeti:
Za ravnatelja/icu srednje škole može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- ima visoku stručnu spremu,
- ispunjava uvjete za nastavnika, odnosno stručnog suradnika srednje škole,
- ima potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje,
- ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj odnosno srednjoj školi.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina sukladno članku 127. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:
životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da kandidat nije imao obvezu polagati stručni ispit sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dokaz o položenom dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju (prilažu kandidati koji su bili u obvezi polagati obrazovanje), dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi (potvrda poslodavca u osnovnoj ili srednjoj školi i potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), potvrdu o nekažnjavanju koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci i iz koje je vidljivo da ne postoje zakonske zapreke vezane za radni odnos u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave za natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu škole:
Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, u zatvorenoj omotnici s naznakom « Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati «.
O rezultatima natječaja kandidati ce biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Natječaj je objavljen u „Večernjem listu“ 10. prosinca 2014. godine.


Ovdje možete preuzeti dokumente natječaja:
NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole
ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija

Raspisan je javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija Zaklade „ Hrvatska za djecu“ učenicima tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014/2015.

Natječaj je otvoren do 14.11.2014.

Učenici koji ispunjavaju propisane uvjete mogu ispunjeni obrazac za prijavu s dokumentacijom koja je propisana dostaviti na adresu:

Zaklada „Hrvatska za djecu“ Park Stara Trešnjevka 4,
10000 Zagreb (s naznakom-natječaj za stipendiranje učenika).


Sve informacije dostupne su na:
Link: www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/zaklada_hrvatska_za_djecu/obavijesti

Godišnji program rada 2014/2015

Ovdje možete preuzeti godišnji program rada Obrtničke škole Bjelovar za 2014./2015. godinu:
Godišnji program rada 2014./2015.

ISPRAVAK natječaja

​Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, objavljuje

ISPRAVAK
natječaja
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2014./15.


Ispravlja se natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2014./15.

Natječaj se ispravlja u dijelu koji se odnosi na izbor zanimanja za program stjecanja srednje stručne spreme tako da se briše podtočka r) rukovatelj brojčano upravljanim alatnim strojem za obradu kovina.

U ostalom dijelu natječaj ostaje neizmijenjen.​

Pismeni dio pomoćničkog ispita

Pismeni dio pomoćničkog ispita za učenike koji su prijavili ispit u ljetnom i jesenskom roku održat će se

10. listopada u 14 sati u Obrtničkoj školi.

Natječaj za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja

Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, raspisuje

NATJEČAJ
za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2014./15.

A.) Program za stjecanje srednje stručne spreme
    Izbor zanimanja:
     a) automehaničar
     b) mehaničar poljoprivrednih strojeva
     c) vodoinstalater
     d) plinoinstalater
     e) bravar
     f) strojobravar
     g) autolimar
     h) autolakirer
     i) elektroinstalater
     j) autoelektričar
     k) tokar
     l) alatničar
     m) elektromehaničar
     n) instalater grijanja i klimatizacije
     o) limar
     p) finomehaničar
     q) soboslikar-ličilac
     r) rukovatelj brojčano upravljanim alatnim strojem za obradu kovina

     Uvjeti upisa :
     - završena osmogodišnja škola
     - rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
     - domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
     - ugovor o naukovanju
     - liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
     - zamolba


B.) Program prekvalifikacije:
za zanimanja navedena pod točkom A.

Uvjeti upisa:
     a) završena srednja stručna sprema
     b) rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
     c) domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
     d) ugovor o naukovanju
     e) liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
     f) zamolba


C.) program osposobljavanja
    Izbor zanimanja:
     a) rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina
     b) zavarivač plinskim postupkom
     c) zavarivač REL postupkom
     d) zavarivač TIG postupkom
     e) zavarivač MIG-MAG postupkom

Uvjeti upisa:
     -  navršenih 18 godina života i završena srednja stručna sprema ili osmogodišnja škola
     -  rodni list- izvornik ili ovjereni preslika;
     -  domovnica- izvornik ili ovjereni preslika
     -  liječnička svjedodžba ( izdana od medicine rada).
     -  zamolba

 

Obavijest za roditelje učenika prvih razreda

Roditeljski sastanak za roditelje učenika prvih razreda održati će se u srijedu, 17. rujna u 17 sati. Obrtnička škola Bjelovar

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

Dana 8. rujna 2014. prvi je nastavni dan u školskoj godini 2014./2015.
Tog će se dana nastava održati prema sljedećem rasporedu: Pregled rasporeda


Odlični učenici u 2013./2014.


Klub mladih tehničara

KMT okuplja učenike koji pokazuju povećani interes za područja strojarstva i elektrotehnike pripremajući ih za različita…