Obrtnička škola Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. Nastavnik/ica računalstva, nepuno radno vrijeme ( 14 sati nastave tjedno), na neodređeno , jedan izvršitelj.

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu ( NN br. 93/14, 127/17, 98/19), svi kandidati moraju udovoljavati posebnim uvjetima iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci - broj telefona/mobitela, e-mail) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za zaposlenje kandidati obavezno moraju priložiti:

-         Životopis,

-         dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome)

-         uvjerenje o položenim pedagoškim kompetencijama  i stručnom ispitu  ( ako je kandidat položio stručni ispit)

-         uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela  iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( izdano za vrijeme trajanja natječaja),

-         dokaz o evidentiranom radnom stažu  ( elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

-         dokaz o državljanstvu

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.  Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu. 

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosno iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno:

- članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21),

- članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),

- članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te

- članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21),

dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se razgovor sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničkoj školi Bjelovar.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru, u suprotnom smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

Poziv kandidata na razgovor te vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na mrežnoj stranici  Obrtničke škole Bjelovar www.obs-bj.hr u rubrici pod nazivom „ NATJEČAJI“, podrubrika  „Poziv kandidata na razgovor s povjerenstvom“ najmanje dva dana prije dana određenog za razgovor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na mrežnoj stranici Obrtničke škole Bjelovar www.obs-bj.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ , podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Dokumentaciju za natječaj treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar s naznakom „za natječaj“.

Natječaj će biti objavljen 30.12.2022.  godine i biti će otvoren do 10.01.2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

 

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.